КРИСА КОНСУЛТ Счетоводни услуги Услуги

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА:

 • Консултации относно избор на подходяща корпоративна форма – ЕТ, ЕООД, ООД;
 • Изготвяне на документи за регистрации на фирми, дружества, фирмени клонове и представителства;
 • Извършване на необходимите вписвания и регистрации на фирми съгласно българското законодателство в съответните учреждения и интституции, като: Търговски регистър, Инспекция по труда, Комисия за защита на личните данни и други;
 • Извършване на регистрация и дерeгистрация по ЗДДС;
 • Съдействие при провеждане на общи събрания на акционери/съдружници, увеличаване и намаляване на дружествен капитал и други корпоративни промени, изготвяне на всякакви дружествени документи (устави, дружествени договори и други);
 • Съдействие при осъществяване на сделки с търговски предприятия и всякакви видове преобразувания и преструктурирания (сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и други);

СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ

 • Организация на цялостното счетоводство на фирмата
 • Разработване и съблюдаване на счетоводната политика на дружеството
 • Създаване на индивидуален сметкоплан по НСС или МСС
 • Отчитане на дълготрайните активи: изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Водене на складови наличности на материалните запаси и ценности по вид, количество и стойност
 • Текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи, систематизиране и обобщаване на счетовдната информация
 • Изготвяне на месечни финансови отчети за състоянието на дружеството, анализи и препоръки
 • Представляване от наша страна на фирмата при ревизии и одити.
 • Изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по ДДС и  VIES
 • Калкулиране на себестойност на изделия и услуги;
 • Подаване на информация, свързана със системата "Интрастат";
 • Отчитане и анализ на разчетите с контрагенти, доставчици и клиенти;
 • Изготвяне на справки, отчети за обслужващите банки, НСИ и други институции;
 • Текущи периодични справки и анализи, свързани с разчетите с доставчици и клиенти, складове и парични потоци, приходи, разходи и други показатели.
 • Изготвяне на предварителни разчети по ДДС
 • Формиране на себестойност
 • Определяне на размера и текущо начисляване на данъчни задължения (авансови вноски по ЗКПО, алтернативни данъци и др.)
 • Попълване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
 • Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и други според спецификата на дейността на фирмата
 • Данъчна защита
 • Изготвяне на платежни нареждания за разплащания към доставчици.

Счетоводство и контрол.

.

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

 • Консултация относно спазване и съблюдаване на всички изисквания на българското трудово законодателство
 • Изготвяне на пълни трудови досиета на персонала:  трудови договори, допълнителни споразумения и всички документи, изисквани според българското законодателство;
 • Представляване от наша страна на фирмата  пред Инспекцията по труда;
 • Попълване на инструктажни книги
 • Изготвяне на граждански договори
 • Изготвяне на ведомости за заплати и сметки за изплатени суми
 • Представяне на документи за НАП и НОИ (декларация Обр.1 и ОБР.6, уведомления по чл.62, болнични листове)
 • Изготвяне на УП1, УП2 и УП3 за пенсиониране
 • Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и декларации
 • Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ

 • Попълване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
 • Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и други според спецификата на дейността на фирамата
 • Вписване на годишните финансови отчети в Агенцията по вписванията

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Изготвяне на  банкови документи, несвързани с данъчни и осигурителни задължения;
 • Извършване на  онлайн банкиране;
 • Получаване на  удостоверение за наличие или липса на задължения;
 • Получаване на  удостоверение за Актуално състояние на фирмата;
 • Изготвяне на документи за кредитиране и финансиране от банкови институции;
 • Изготвяне на  договори, анекси и споразумителни протоколи с контрагенти на фирмата;
 • Изготвяне и всякакви други необходими за фирменото управление справки и отчети.
 • Изготвяне на документи и справки за Агенцията по заетостта